1

5 Easy Facts About hanuman mantra Described

News Discuss 
।।ॐ ह्रौं ॐ जूं सः भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यम्बकम् यजामहे सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम् । उर्वारूकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मा मृतात् भूर्भुवः स्वरों जूं सः ह्रौं ॐ ।। मनोजवम् मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियम् बुद्धिमताम् वरिष्ठम्। Plus, Hanuman Mantras assist to overcome the unfavorable consequences of your Saturn or Shani Deva over the duration of https://fernandoouwwu.wikissl.com/567573/helping_the_others_realize_the_advantages_of_hanuman_mantra

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story